Obrazy mog� by� prezentem po�egnalnym dla os�b odchodz�cych na emerytur�

Op�aca sp�aci� dzie�a gustava klimta

Obrazy potrafi� kosztowa� nawet 100 mln dolar�w. Tyle trzeba zap�aci� za dzie�a Gustava Klimta czy Jacksona Pollocka. Oczywi�cie na takie obrazy sta� niewiele os�b. Jest jednak i dobra wiadomo��:

Wystarczy zam�wi� reprodukcje. Wykonuje je studio graficzne.

Ca�o�� zale�y od klienta, decyduje, co ma

Reprodukcje wykonuje si� w r�nych technikach malarskich. Wszystko zale�y od klienta, kt�ry decyduje, co ma przedstawia� malowid�o.

Je�li nie gustujemy w arcydzie�ach �wiatowej s�awy artyst�w, mo�emy zam�wi� obrazy przedstawiaj�ce znane nam dobrze krajobrazy, kt�re uwiecznili�my aparatem. Zdj�cie w postaci cyfrowej wystarczy, aby cieszy� si� obrazem, kt�ry mo�na powiesi� w salonie czy kancelarii.

To, co ukazywa� prace zam�wienie

Jedno spojrzenie i momentalnie wr�c� wspomnienia z dzieci�stwa albo wypadu w g�ry b�d� nad morze. To, co maj� przedstawia� obrazy na zam�wienie, jest kwesti� naszej wyobra�ni. Reszt� zajmie si� studio graficzne.

Wyobra�enia, portret, sto

Z jego us�ug warto skorzysta�, gdy brakuje nam pomys�u na oryginalny i jednocze�nie zachwycaj�cy prezent. Dwa obrazy, w tym jeden portret, na pewno przypadn� do gustu solenizantowi czy jubilatowi. Obrazy wr�cza si� tak�e zas�u�onym pracownikom odchodz�cym na emerytur� albo ko�cz�cym przygod� z dan� firm�. Opcji jest wi�c wiele i tylko od nas zale�y, jak wykorzystamy obrazy stworzone w studiu graficznym.